Cow Parade Warsaw2000
 
View page in Polish


Newsletter:

press release

04/ 01/ 05 Dzieci z Fundacji Atelier maluj¹ KROWÊ BIEDRONKÊ.

Dzieci z Centrum M³odej Sztuki – Fundacji Atelier w pi¹tek 1 kwietnia pomalowa³y w swojej pracowni KROWÊ BIEDRONKÊ wed³ug w³asnego projektu. Tak powsta³a jedna z pierwszych przedstawicielek Warszawskiej Parady Krów, która dziêki wsparciu Banku BPH ozdobi Warszawê w najbli¿sze lato.

Dzieci uczêszczaj¹ce na warsztaty plastyczne do Fundacji Atelier pomalowa³y w pi¹tek 1 kwietnia swoj¹. krowê, która wœród reszty stada pojawi siê na ulicach Warszawy w najbli¿sze lato. Spoœród wszystkich projektów m³odych adeptów sztuki do realizacji zosta³a wybrana krowa BIERONKA, pomys³ Celi Sobolewskiej i Justyny Wójcik. Wszystkie prace ma³ych artystów mo¿na ogl¹daæ na wystawie zorganizowanej z okazji tego wydarzenia w Atelier, gdzie dzieci zrealizowa³y swój wk³ad w Warszawsk¹ Paradê Krów.
Centrum m³odej sztuki – Fundacja Atelier istnieje od 1991 roku i tworzy mo¿liwoœci rozwoju i edukacji dla wszystkich chêtnych, dla których kontakt ze sztuk¹ mo¿e staæ siê lekarstwem. Tu dzieci, jak równie¿ doroœli mog¹ posmakowaæ wszelkich gatunków sztuki plastycznej, rozwijaæ swoje zdolnoœci oraz poszerzaæ widzê z zakresu historii sztuki. Przede wszystkim jednak jest to miejsce, do którego lubi¹ wracaæ, gdzie rozwija siê ich pasja i tworz¹ sobie swój nowy dom. Opiekunk¹ Fundacji jest Teresa Starzec, która jest otwarta na wszelkie przygody ze sztuk¹.

Back

welcome |  artists |  sponsors |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact
© Copyright 2004-2005, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions
welcome |  artists |  sponsors |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact

© Copyright 2009, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions