Cow Parade Warsaw2000
 
View page in Polish


Newsletter:

press release

04/ 19/ 05 EDWARD DWURNIK pomalowa� krow�

Znany szerokiej publiczno�ci malarz EDWARD DWURNIK do��czy� do grupy artyst�w, kt�rzy zdecydowali si� na stworzenie dzie�a na Warszawsk� Parad� Kr�w. Dzi�ki wsparciu Banku BPH odb�dzie si� ona tego roku w Warszawie. Krowa Dwurnika bezpo�rednio nawi�zuje do abstrakcyjnego malarstwa, jakie artysta uprawia od 3 lat. Dwurnik, kontynuuj�c tradycj� zapocz�tkowan� przez Jacksona Pollocka, udekorowa� krow� chlapi�c na ni� farbami.

Organizatorzy Warszawskiej Parady Kr�w powoli zamykaj� list� artyst�w, kt�rzy wezm� udzia� w projekcie. Jedn� z kluczowych postaci tego grona jest Edward Dwurnik, bez w�tpienia jedna z najbardziej znanych postaci polskiej sztuki wsp�czesnej. Znany szerokiej publiczno�ci g��wnie z kolorowych obraz�w przedstawiaj�cych miasto, od trzech lat tworzy obrazy abstrakcyjne, kt�re s� w pewnym stopniu kontynuacj� malarstwa Jacksona Pollocka � przedstawiciela ameryka�skiego ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Dwurnik podobnie, jak on, tworzy swoje obrazy chlapi�c na nie farb�.

�Mo�na powiedzie�, �e jest to kontynuacja tw�rczo�ci Pollocka, ale moje malarstwo jest kolorowe i pozytywne w przeciwie�stwie do jego malarstwa, on by� artyst� dramatycznym.� � przyznaje Edward Dwurnik.
Krowa Edwarda Dwurnika jest pokryta intensywnymi, �ywymi barwami, kt�re tworz� bardzo ekspresyjn�, pozytywn� ca�o��.

Krowa Edwarda Dwurnika i inne przedstawicielki warszawskiej Parady Kr�w czekaj� na sponsor�w. Ich udzia� jest kluczowy dla realizacji tego przedsi�wzi�cia. To ich wsparcie finansowe zadecyduje o ostatecznym kszta�cie CowParade w Warszawie i bogactwie naszego projektu. Ka�da krowa, �eby do��czy� do stada na ulicy, musi znale�� swojego sponsora. Dlatego te� organizatorzy zwracaj� si� z gor�cym apelem do firm i instytucji o aktywny udzia� w tworzeniu najwi�kszej wystawy sztuki, jaka odb�dzie si� tego lata w Warszawie.

Informacje o CowParade Warsaw, w tym zg�oszenia dla artyst�w o sponsor�w, znale�� mo�na na stronie www.CowParade.com oraz pod warszawskim numerem infolinii 0-22 444 00 88.

Back

welcome |  artists |  sponsors |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact
© Copyright 2004-2005, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions
welcome |  artists |  sponsors |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact

© Copyright 2009, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions